language
Ελληνικά

Κανονισμός

Άρθρο 1: ΙΔΡΥΣΗ

Ιδρύεται, στο Τμήμα Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστήμων του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστήμων, το «Ερευνητικό Κέντρο Βιοπολιτικής» (ΕΚΕΒΙ)».

Το Κέντρο εξυπηρετεί διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες στο διεπιστημονικό αντικείμενο της Κοινωνικής Φιλοσοφίας και Ιστορίας.

Άρθρο 2: ΣΚΟΠΟΣ

Το Κέντρο έχει σκοπό:

 • Το σχεδιασμό και την εκπόνηση ειδικών ερευνητικών προγραμμάτων διε-, πολυ- και ενδο-επιστημονικού χαρακτήρα, επικεντρωμένου α) στην πολιτική και την κοινωνική φιλοσοφία, β) τη συγκριτική πολιτισμική ανάλυση, γ) την οικονομική και ιστορική έρευνα.
 • Την ανάπτυξη της βιοπληροφορικής ως προϊόντων λογισμικού και άλλων υψηλής τεχνολογίας, για τη στήριξη της βιοπολιτικής ανάλυσης και της παροχής σχετικών υποστηρικτικών και συμβουλευτικών έργων.
 • Την υποστήριξη μεταπτυχιακών σπουδών και μεταδιδακτορικών ερευνών, οι οποίες διεξάγονται στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, καθώς επίσης και στα συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα του εσωτερικού και του εξωτερικού.
 • Την κάλυψη, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος, καθώς και συγγενών ακαδημαϊκών μονάδων του Παντείου Πανεπιστήμιου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα του Κέντρου.
 • Τον σχεδιασμό   και   την   υλοποίηση   ειδικών   Σεμιναρίων,   με   επίκεντρο   την   έννοια   της   «βιοπολιτικής», της «βιοπληροφορικής» και της «πολιτικής καινοτομίας».
 • Τη συνεργασία με άλλα εκπαιδευτικά, ερευνητικά και εν γένει επιστημονικά ιδρύματα, δημοσίους και ιδιωτικούς φορείς στην Ελλάδα και στην
 • αλλοδαπή, σε αντικείμενα κοινού ενδιαφέροντος, όπως αυτά διαμορφώνονται από τις παραγράφους 1-5.
  Την ανάδειξη και διάδοση των αποτελεσμάτων ερευνητικού χαρακτήρα, με ειδικές δημοσιεύσεις (τακτικές, συμβατικές, ηλεκτρονικές) και βάσεις δεδομένων.
 • Την υποδοχή μεταδιδακτορικών ερευνητών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, με σκοπό την ενίσχυση των θεμάτων, όπως αυτά περιγράφονται στις παραγράφους 1-5.

Για την επίτευξη του σκοπού του το Κέντρο:

 • Διεξάγει μελέτες, συντάσσει και υποβάλει προτάσεις για την εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων, τα οποία αναφέρονται στις περιοχές των επιστημονικών ενδιαφερόντων του Κέντρου.
 • Παράγει πρωτότυπα προϊόντα και παρέχει υπηρεσίες σχετικές με τις ερευνητικές και αναπτυξιακές δραστηριότητές του.
 • Προωθεί την ανάπτυξη σχέσεων και συνεργάζεται με άλλα ερευνητικά κέντρα του εσωτερικού ή του εξωτερικού τα οποία ασκούν όμοια ή συναφή δραστηριότητα.
  Ειδικεύει επιστήμονες και τεχνικούς στους τομείς δραστηριότητάς του.
 • Διοργανώνει επιστημονικές διαλέξεις, ημερίδες, σεμινάρια, συμπόσια, συνέδρια και άλλες επιστημονικές εκδηλώσεις, καθώς επίσης πραγματοποιεί δημοσιεύσεις και εκδόσεις.
 • Προμηθεύεται τον απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό.
 • Αναπτύσσει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα συναφή με τους σκοπούς του.
 • Παρέχει υπηρεσίες σε ιδιώτες και σε κάθε νομικής μορφής οργανισμούς, κατά τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 159/1984 (Α 53).
 • Συγκροτεί παρατηρητήριο.


Οι Τομείς (επιστημονικές περιοχές) δραστηριότητες του Κέντρου είναι κυρίως οι εξής:

 • Η ανάλυση δύο κύριων μοντέλων των σύγχρονων μορφών εξουσίας που είναι: α) η τεχνολογία «επιστημονικής» εξουσίας η οποία λαμβάνει υπόψη της την ολοκληρωμένη στήριξη του ατόμου και β) η τεχνολογία «βιοπολιτικής» εξουσίας, η οποία αντιστοιχεί στο λόγο ύπαρξης του σύγχρονου και φιλελεύθερου κράτους, ως προς τη διαχείριση των μαζικών φαινομένων που συνδέονται με τον πληθυσμό.
 • Η σύνδεση της «τεχνολογίας εξουσίας» με τον λιμπεραλισμό και την άρθρωση του ιδίου με τη βιοπολιτική, έχοντας ως πεδίο ανάλυσης του ελέγχου των πληθυσμών, μέσα από μία «κυβερνητική ολιγάρκεια», η οποία βασίζεται στις φυσιοκρατικές στηρίξεις και στις δυνάμεις της αγοράς.
 • Η διασύνδεση των θεωριών της «διακυβερνησιμότητας» και της εξέλιξής τους, ως «διανοητικού εργαλείου» (πριν και μετά τον ευρωπαϊκό διαφωτισμό), με την οικονομικο-ιστορική, πολιτική και πολιτισμική εξέλιξη -λαμβάνοντας υπόψη την πληθυσμιακή έκρηξη.
 • Η αναζήτηση ενός τουλάχιστον «διανοητικού εργαλείου», της πολιτικής οικονομίας ως «τύπου υπολογισμού», «ως μιας μορφής ορθολογικότητας που επιτρέπει τον διακυβερνητικό λόγο να περιορίζεται», ως μιας αντίδρασης σχετικής  με «την οργάνωση, τη διανομή και τον περιορισμό των εξουσιών».
 • Η εστίαση στις έννοιες, στις χρήσεις, στα όρια και στις αμφισβητήσεις του όρου «ο/η βιοπολιτικός/ή», στο πεδίο του γένους και των φύλων.

Άρθρο 3: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Το Κέντρο στελεχώνεται από:

 • Μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, των οποίων το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που κατέχουν εμπίπτει στα διδακτικά και ερευνητικά αντικείμενα του Κέντρου.
 • Μέλη του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.).
 • Μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.).
 • Επισκέπτες Μεταδιδακτορικούς Ερευνητές.
 • Πανεπιστημιακούς Υποτρόφους.
 • Υποψήφιους διδάκτορες.
 • Κάθε άλλη κατηγορία που προβλέπει ο Νόμος.

Άρθρο 4: ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Το Κέντρο διοικείται από πενταμελή Διοικούσα Επιτροπή (Δ.Ε.), η οποία ορίζεται από την Σύγκλητο του Παντείου Πανεπιστημίου, ύστερα από εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Κοινωνιολογίας, μετά από πρόταση του Τομέα Γενικής Κοινωνιολογίας. Η Δ.Ε. έχει τριετή θητεία, η οποία δύναται να ανανεωθεί με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος και πρόταση της Διοικούσας Επιτροπής.

Τα τέσσερα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής είναι μέλη ΔΕΠ του Παντείου Πανεπιστημίου, εν ενεργεία ή ομότιμοι καθηγητές. Το πέμπτο μέλος είναι υποψήφιος διδάκτορας του Τμήματος Κοινωνιολογίας. Εφόσον το πέμπτο μέλος ολοκληρώσει τη διδακτορική του διατριβή και λάβει τον τίτλο του διδάκτορα σε χρόνο προ της τριετίας, τότε ορίζεται νέο μέλος για το υπόλοιπο της θητείας του.

Ένα από τα τέσσερα μέλη Δ.Ε.Π. της Διοικούσας Επιτροπής του Κέντρου, ορίζεται από την Σύγκλητο του Παντείου Πανεπιστημίου Διευθυντής του Κέντρου, ύστερα από εισήγηση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Κοινωνιολογίας και πρόταση της Διοικούσας Επιτροπής.
Η θητεία της Διοικούσας Επιτροπής είναι τριετής και δύναται να ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Κοινωνιολογίας και πρόταση της Διοικούσας Επιτροπής. Σε περίπτωση παραίτησης, αποχώρησης, κωλύματος ή αδυναμίας παρακολούθησης των εργασιών της Δ.Ε. επί ένα έτος ή και περισσότερο μέλους της Διοικούσας Επιτροπής, αυτό αντικαθίσταται κατά την προαναφερόμενη διαδικασία.

Η Διοικούσα Επιτροπή συνέρχεται σε συνεδρίαση με πρόσκληση του Διευθυντή ή εφόσον το ζητήσουν τρία τουλάχιστον από τα μέλη της. Βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται τρία τουλάχιστον μέλη της και οι αποφάσεις της λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας βαρύνει η ψήφος του Διευθυντή.

Ο Διευθυντής ασκεί τις κατωτέρω αρμοδιότητες, ενδεικτικά:

α. Τον συντονισμό του διδακτικού (προπτυχιακού − μεταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του Κέντρου.

β. Την κατάρτιση και υποβολή στην Κοσμητεία του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του Κέντρου και την μεριμνά για την τήρηση του.

γ. Την κατάρτιση και υποβολή στην Κοσμητεία ετήσιου απολογισμού των δραστηριοτήτων κάθε ακαδημαϊκού έτους.

δ. Την μέριμνα για τη στελέχωση, την οικονομική διαχείριση και την κατανομή των χώρων του Κέντρου.

ε. Τον ορισμό υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και τον κινητό εξοπλισμό.

στ. Την υπογραφή κάθε εγγράφου.

Ο Διευθυντής μπορεί να εισηγείται στη Συνέλευση του Τμήματος Κοινωνιολογίας τον ορισμό Επιστημονικής Επιτροπής από μέλη ΔΕΠ συναφούς γνωστικού αντικειμένου, από το Πάντειο Πανεπιστήμιο ή άλλα Πανεπιστήμια της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, για τη στήριξη του έργου του Κέντρου.

Ο Διευθυντής υποβάλλει, στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους, απολογισμό και προγραμματισμό δραστηριοτήτων στον Κοσμήτορα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών.

Άρθρο 5: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ

Το Ερευνητικό Κέντρο Βιοπολιτικής στελεχώνεται ερευνητικά:

 • Από τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τομέα Γενικής Κοινωνιολογίας του Τμήματος Κοινωνιολογίας,
 • Από τα μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Τομέων, εφόσον το απαιτεί το αντικείμενο της έρευνας,
 • Από τα μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου και άλλων Πανεπιστημίων, όπως και αλλοδαπών καθηγητών σχετικού γνωστικού αντικειμένου,
 • Από διδάσκοντες στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Κοινωνιολογίας,
  υποψήφιους διδάκτορες του Τμήματος, μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος και εξωτερικούς συνεργάτες, που το γνωστικό τους αντικείμενο βρίσκεται σε συνάφεια με τη διεξαγόμενη έρευνα ή έργο.
 • Στο Κέντρο εγγράφονται ως μέλη, μετά από αίτησή τους και έγκριση από την Διοικούσα Επιτροπή, πανεπιστημιακοί, διδάκτορες, μεταπτυχιακοί φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες, υπό την προϋπόθεση της συνάφειας του αντικειμένου τους προς τα θεματικά πεδία έρευνας του Κέντρου.
 • Με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής μπορούν να κληθούν να συνεπικουρήσουν το έργο ή επί μέρους προγράμματα του Κέντρου εξέχουσες προσωπικότητες ως Επιστημονικοί Σύμβουλοι ή μέλη Επιστημονικού Συμβουλίου.
 • Με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής μπορεί να απονεμηθεί ο τίτλος του επιτίμου Μέλους του Κέντρου σε ημεδαπούς ή αλλοδαπούς επιστήμονες, των οποίων η συμβολή στους κλάδους που καλύπτει το Κέντρο, υπήρξε ιδιαιτέρως σημαντική. Τα μέλη αυτά θα μπορούν να μετέχουν στις εκδηλώσεις του Κέντρου και να εισηγούνται για κάθε θέμα αναγόμενο στην επιστημονική τους δραστηριότητα.

Άρθρο 6: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Χώρος εγκατάστασης του Κέντρου είναι οι χώροι που παραχωρούνται από το Πάντειο Πανεπιστήμιο για τη διεξαγωγή του έργου του, και ειδικότερα ο χώρος εγκατάστασης του ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την εκπόνηση των ερευνητικών προγραμμάτων και των σεμιναρίων (: Κτίριο ΔΕΣΚοι, 4ος όροφος, Γραφείο Δ2). Στον χώρο εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του Κέντρου.

Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία του Κέντρου, τη χρησιμοποίηση οργάνων και υλικών που ανήκουν σ’ αυτό, την παραμονή των εργαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους χώρους, καθώς και την προστασία των οργάνων και εγκαταστάσεων του Κέντρου από βλάβες.

Η χρησιμοποίηση του εξοπλισμού του Κέντρου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους ερευνητές, που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από τον Διευθυντή του.

Με εισήγηση του Διευθυντή στα αρμόδια όργανα του Τμήματος και της Σχολής, είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων σε αντικείμενα σχετικά με τις διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του Κέντρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4009/2011, όπως ισχύει κάθε φορά.

Άρθρο 7: ΕΣΟΔΑ

Τα έσοδα του Κέντρου προέρχονται από:

 • Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων.
 • Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών προϊόντων.
 • Την παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 3 §3 του Π.Δ. 159/1984.
 • Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που καταλείπονται στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών για τους σκοπούς του οικείου Κέντρου.
 • Από κάθε άλλη πηγή που δεν αντιβαίνει στον νόμο.
 • Η ίδρυση και λειτουργία του Κέντρου σε καμία περίπτωση δεν επιβαρύνει του προϋπολογισμό του Τμήματος και του Πανεπιστημίου.
 • Ο προϋπολογισμός του Κέντρου εγκρίνεται από την Διοικούσα Επιτροπή και εκτελείται από τον Διευθυντή του.

Άρθρο 8: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Για το Κέντρο τηρείται Αποθεματικό στην Επιτροπή Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) το οποίο προέρχεται από την ερευνητική δραστηριότητα ή άλλους πόρους του Κέντρου. Η διαχείριση των εσόδων και των εξόδων του Κέντρου γίνονται από τον ΕΛΚΕ, σύμφωνα με τον οδηγό διαχείρισης και χρηματοδότησης.

Η πραγματοποίηση δαπάνης από τον ΕΛΚΕ που αφορά το Αποθεματικό, γίνεται, είτε με εντολή του Διευθυντή (μέχρι του ποσού των 1500 ευρώ πλέον Φ.Π.Α., είτε με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής (για ποσό άνω των 1500 ευρώ πλέον Φ.Π.Α).

Η πραγματοποίηση δαπανών στο πλαίσιο συγκεκριμένης έρευνας ή μελέτης γίνεται με εντολή του εκάστοτε Επιστημονικού Υπευθύνου, κατά τα προβλεπόμενα από τον νόμο. Το 15% του προϋπολογισμού των Ερευνών ή Μελετών διατίθεται στον ΕΛΚΕ όπως προβλέπεται από τον Οδηγό Διαχείρισης και Χρηματοδότησης.

Άρθρο 9: ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ

Για τις ανάγκες του Κέντρου τηρούνται οπωσδήποτε τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία:

 • βιβλίο περιουσιακών στοιχείων,
 • φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους,
 • πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων,
 • κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και οργάνων,
 • αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων,
 • βιβλίο μεταβολών προσωπικού.

Με απόφαση του Διευθυντή, μπορεί να τηρείται και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από ειδικές διατάξεις ή κρίνεται απαραίτητο.

Άρθρο 10: ΔΙΑΛΥΣΗ

Το Κέντρο διαλύεται με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου η οποία λαμβάνεται με ειδική πλειοψηφία των 2/3 των μελών της, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Κοινωνιολογίας που λαμβάνεται επίσης με πλειοψηφία των 2/3 των μελών της. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόμενα από το Γενικό Κανονισμό για τα «Κέντρα».

Άρθρο 11: ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ο παρών Ειδικός Κανονισμός μπορεί να τροποποιηθεί ή να συμπληρωθεί με την ίδια διαδικασία (απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου μετά από εισήγηση του Τμήματος Κοινωνιολογίας και πρόταση της Διοικούσας Επιτροπής του Κέντρου).

Η Διοικούσα Επιτροπή μπορεί να καταρτίζει Εσωτερικό Κανονισμό για τη ρύθμιση ειδικών διαδικασιών και θεμάτων.